BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes nuotoliniu būdu internetinėje parduotuvėje www.sveikatossulinys.lt (toliau – Internetinė parduotuvėje).

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra „Sveikatos šulinys“ IĮ, juridinio asmens kodas 304386577, buveinės adresas:  Šiauliai, Architektu 18a-24 (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, perkantis internetinėje parduotuvėje.

1.4. Internetinė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes arba paslaugas (toliau – Prekes) asmeniniams, šeimos poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Internetinėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą. Internetinėje parduotuvėje užsisakyti prekių negali juridiniai asmenys, turintys vaistinių preparatų didmeninio platinimo licenciją, vaistinės licenciją arba asmens sveikatos priežiūros licenciją.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.

1.6. Prekės nuotoliniu būdu Pirkėjui parduodami tik suteikus detalų prekės aprašymą nuotolinio ryšio priemonėmis. Prie kiekvienos priemonės informacinio lapelio gale yra tekstas: „Priemonės indikacijos pilnai atitinka visus man pasireiškiančius simptomus. Mano amžius atitinka nurodytą priemonės informaciniame lapelyje. Vartojimas ir dozavimas aiškus ir suprantamas. Nesu pastebėjęs(-usi) alergijos vaisto sudedamosioms dalims. Suprantu, kad netinkamai vartojamas preparatas ir (ar) įrenginis gali pakenkti sveikatai.“ šį tekstą klientas turi pažymėti, kad perskaitė ir patvirtina (varnelės pažymėjimas).

1.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Informacija apie apmokėjimo būdus, pristatymo sąlygas bei įkainius yra skelbiama ir Pirkėjas privalo susipažinti Internetinėje parduotuvėje, skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo.

PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo užsakytos prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

3.3. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.2. Užsakymų Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetinės parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas Internetine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

PARDAVĖJO PAREIGOS

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Prieš sudarydamas sutartį, Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

PREKIŲ KAINA

7.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir prekių atsiėmimo/gavimo momentu papildomos nuolaidos ir/ar nuolaidos Pirkėjui nėra taikomos.

PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PRISTATYMAS

8.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:
8.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2. Prekių atsiėmimas Pardavėjo nurodytose vietose:

8.2.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo atstovo punktuose, kurių sąrašas yra pateikiamas Internetinės parduotuvėje skiltyje „Pristatymas“.

8.2.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

8.2.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

8.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 4 (vieną – keturias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.

8.4. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, bei pasirinkto prekių pristatymo būdo, todėl galutinė užsakymo kaina Pirkėjui pateikiama tik suformavus užsakymą.

8.5. Kai Prekės pristatomos „Į namus“ Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

8.6. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka sutarties sąlygas.

8.7. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Pirkėjas, laiku neinformavęs Pardavėjo apie nepristatytas prekes, praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus dėl prekių nepristatymo laiku.

ATSISAKYMAS NUO SUTARTIES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo – pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.

9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

9.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui – „Sveikatos šulinys“ IĮ, juridinio asmens kodas 304386577, buveinės adresas:  Šiauliai, Architektu 18a-24, pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ).

9.4. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke). Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Grąžinant prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis, taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

9.5. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiais atvejais:jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

9.7. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Kliento įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

9.8. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

9.9. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.

9.10. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 9.4-9.5 punktai.

ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas atsako už Internetinės parduotuvės registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų asmens duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad registracijos Internetinėje parduotuvėje metu pateikti asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais arba jos įgaliotų duomenų tvarkytojų bei partnerių. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu: info@sveikatossulinys.lt

10.3. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Internetinės parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis ir pan.

10.4. Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Internetine parduotuve, taip pat duomenys apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą ir lytį, jeigu tokius Asmens duomenis Pirkėjas pateikia.

10.5. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai ir partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas Internetinę parduotuvę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, prekių pristatymą ir (arba) kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minėtus jo įgaliotus duomenų tvarkytojus ir partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

10.6. Pardavėjas norėdamas Pirkėjui ar Internetinės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Internetinėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Internetinės parduotuvės lankytoją, nustatyti Internetinės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Internetinėje parduotuvėje esančias klaidas. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šio sutikimo Pirkėjas gali bet kada atsisakyti, kreipdamasis į Pardavėją išsiųsdamas pranešimą el. p. info@sveikatossulinys.lt

10.7. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti, pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją šių Taisyklių 1.2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis, išskyrus atvejus kai šiose Taisyklėse yra nurodyta kitaip.

11.3. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.